Chiang Khan tour package 3 days 2 nights

Outdoor Activities

Save
Amujamu Price
$ 83.42


No dates available for booking

Loei, Thailand
Multi-day tour
0
(0 Reviews)

Features

Food


Pickup


Insurance


Children


Seat RequestPackage Categories

Adult / Child

Save $ 2.88
$ 86.3

$ 83.42 /person

Conversion rate of all other currencies are approximate except Thai Baht(฿)

Cancellation Policy

- ไม่มีการยกเลิก
- หากมีการยกเลิกหรือมีเปลี่ยนแปลงการจองต้องทำอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวนหากไม่สามารถมาได้ตามวันเวลาที่กำหนด


Tour Details

ชมทะเลหมอก ภูทอก -พระพุทธบาทภูควายเงิน- แก่งคุดคู้ สัมผัสบรรยากาศของริมน้ำโขงอย่างใกล้ชิด –เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ที่ชุมชนบ้านนาป่าหนาด - พิพิธภัณฑ์ของใช้โบราณ, ผ้าทอมือ - แวะซื้อของฝาก มะพร้าวแก้วเกรดเอ ผ้าพื้นเมือง กุ้งฝอยทอดฯลฯ- วัดภูช้างน้อย ที่ประดิษฐานของพระใหญ่ พระนามว่า "พระพุทธศากยมุณี ศรีเชียงคาน"

วันแรก          เชียงคาน-พักผ่อนตามอัธยาศัย (-/-/-)

14.00  น.                   เช็คอินเข้าที่พัก  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

-  ท่านลูกค้าสามารถเดินเล่นบริเวณถนนคนเดิน ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงแรม

17.00  น.                     อิสระ รับประทานอาหารเย็น

***พักโรงแรม วงศ์สายศิริ ศรีเชียงคาน หรือเทียบเท่า

วันที่สอง         ภูทอก-พระพุทธบาทภูควายเงิน-แก่งคุดคู้-หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ-วัดภูช้างน้อย (เช้า/เที่ยง/-)

06.00  น.                   รับประทานอาหารเช้า (1)  ณ โรงแรมที่พัก

06.30  น.         หลังจากท่านลูกค้ารับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อย  นำท่านเดินทางสู่ภูทอก  ชมวิวเมืองเชียงคาน หน้าหนาวจะเป็นทะเลหมอก หน้าร้อนเป็นวิวเมือง ภูทอก คือจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวเชียงคาน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชมวิวทิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอเชียงคานและลำน้ำโขงได้โดยรอบ  ตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกันกับแก่งคุดคู้ซึ่งห่างจาก ตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร ใครที่ได้แวะมาเที่ยวเชียงคาน ไม่ควรพลาดการไปชมทะเลหมอกในยามเช้าที่นี่  นอกจากนี้ภูทอกยังเป็นจุดชมวิวชมความงามของแม่น้ำโขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคู้ได้อย่างชัดเจน ส่วนทะเลหมอกนั้นจะเห็นมาก/น้อยหรืออาจจะไม่เห็นเลย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

08.00  น.         เดินทางไปยัง พระพุทธบาท ภูควายเงิน กราบพระพุทธบาท เลี้ยงกระต่าย ของหลวงปู่เย็น ชมวิวบนยอดเขาอีกแห่ง

10.00  น.         นำท่านเดินทางไปยังแก่งคุดคู้ ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร  หากใครมาเที่ยวเชียงคาน มักจะไม่พลาดที่จะเดินทางไปยลโฉม ความสวยงามของแก่งคุดคู้ แก่งขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัวของแนวหินลงในแม่น้ำโขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก จากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสันสวยงาม ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเอง ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้ที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน และสามารถเดินลงไปเพื่อสัมผัสบรรยากาศของริมน้ำโขงได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นหาดทรายกว้างและหินก้อนกลมเงาเรียงรายกันนับร้อยนับพันก้อน  เที่ยวแก่งซื้อของฝาก มะพร้าวแก้วเกรดเอ กล้วยเบรคแตก ร้านติ๊กมะพร้าวแก้ว ผ้าพื้นเมือง ทานกุ้งฝอยทอด(แพ)

12.00  น.         รับประทานอาหารเที่ยง (2) ***อาหารจานเดียวและน้ำดื่ม

13.00  น.         นำท่านเดินทางไปยังชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ  พิพิธภัณฑ์ของใช้โบราณ ผ้าทอมือ ทุ่งนา วัฒนธรรมการอยู่อาศัยของ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต และยังมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองของชาวบ้าน โดยสามารถชมการทอผ้าและเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้ท้องถิ่น

13.30  น.                     หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังวัดภูช้างน้อย เชียงคาน เป็นวัดที่ประดิษฐานของพระใหญ่อีกองค์แห่งเมืองเชียงคาน ทางเข้าภูช้างน้อยอยู่บนถนนก่อนถึงเมืองเชียงคานประมาณ 1 กิโลเมตร จากยอดภูสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงคานอย่างชัดเจน แต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2500 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัด จุดเด่นของวัดนี้คือมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนยอดภูช้างน้อย มีพระนามว่า "พระพุทธศากยมุณี ศรีเชียงคาน" รูปพรรณสันฐานขององค์พระ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ทาด้วยสีทอง ซึ่งจากจุดที่องค์พระประดิษฐานนี้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเชียงคานและแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงคานเลยทีเดียว

14.00 น.        นำท่านเดินทางกลับที่พัก

14.30 น.          เดินทางถึงที่พัก

17.00  น.                   อิสระ รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

-  ท่านลูกค้าสามารถเดินเล่นบริเวณถนนคนเดิน ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงแรม

วันที่สาม        เชียงคาน-กรุงเทพ (เช้า/-/-)

07.00  น.                   รับประทานอาหารเช้า (3)

                                **กรณีต้องการตักบาตรข้าวเหนียว แบบวิถีชีวิตชาวเมืองเชียงคาน กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

08.00  น.                     ท่านลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย  และเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.00  น.                   ท่านลูกค้าเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

***โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และจำนวนลูกค้าของแต่ละวัน รวมถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ***

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ารัดส้น
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป


Features
Foods
  • Thai
Included Features
  • 1.ค่าบริการ รถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ (เริ่มต้นเชียงคาน)
  • 2.ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  • 3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
  • 4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
  • 5.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
Excluded Features
  • 1. ค่าเดินทาง ค่ารถหรือตั๋วเครื่องบิน (โปรแกรมเริ่มต้นที่โรงแรม)
  • 2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • 3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
  • 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)


Map

Reviews

Save
Amujamu Price
$ 83.42


No dates available for booking

Save
Amujamu Price
$ 83.42


No dates available for booking

This tour operated by


Share this tour

More Tours